In 2021 hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden tussen Jeroen van Iperen en Vitens. Vanaf het moment dat er een positieve grondhouding is ontstaan ten aanzien van de besproken aanpak, is er een team van buurtbewoners gevormd om dit initiatief verder te onderzoeken en uit te werken. Dit team bestaat uit:

  • Jeroen van Iperen 
  • Kees Oosterhof
  • Arjan Brussee
  • Jan Maarten van den Berg 
  • Jessica Doorn (adviseur vanuit de Soester Energie Coöperatie (SOEN)).

Gedurende 2021 en 2022 is er veel werk verricht op het gebied van visievorming, betrekken van partners en stakeholders. Belangrijke partijen in dit project, naast Vitens, zijn bijvoorbeeld:

  • Gemeente Soest 
  • Netjes B.V. (Eigenaar van het Hilton hotel) 
  • Restaurant De Soesterduinen (groot verbruiker) 
  • Soester Energie Coöperatie 
  • Energie Actief Soest

In het 2e kwartaal van 2023 begon het initiatief dermate vorm te krijgen dat er behoefte ontstond aan project- en procesbegeleiding. Hiervoor is een subsidieaanvraag opgesteld en aangevraagd bij provincie Utrecht. De provincie heeft  subsidies beschikbaar om dit soort projecten te begeleiden. In mei 2023 is Ad Quik als projectmanager aangesloten bij het project. 

Sinds juni 2023 komt het projectteam wekelijks bij elkaar om voortgang te boeken.

Budget

Bij de provincie is een subsidie aangevraagd van zo’n € 98.000,-. Dit budget wordt gebruikt voor het onderzoek van Syntraal, project- en procesbegeleiding door de projectmanager en voor het creëren van communicatiemiddelen naar onze buurtbewoners (zoals deze website). 

Met dit budget wordt toegewerkt naar een gedetailleerd plan op basis waarvan besloten kan worden of er daadwerkelijk leidingen in de grond gelegd gaan worden. Naar verwachting wordt deze keuze eind kwartaal 2, 2024 gemaakt.

Wanneer er in kwartaal 2 besloten wordt dat het project verder uitgevoerd gaat worden, dient er nieuw budget aangevraagd te worden voor het in de grond leggen van leidingen en de begeleiding welke daarvoor nodig is. Dit gebeurt dus pas in een later stadium.

Haalbaarheid

Het besluit wat genomen moet worden in kwartaal 2 van 2024 is afhankelijk van de haalbaarheid van het project. Het in de grond leggen van de leidingen van het bronnet en alles wat hierbij komt kijken, kan zomaar rond de € 1,5 a 2 miljoen gaan kosten. Dit bedrag dient in de loop der tijd terugverdient worden. Er wordt gezocht naar oplossingen van termijn van zo’n 30 jaar. Doel hiervan is om de kosten per maand / per woning zo laag mogelijk te houden. Deze kosten zijn afhankelijk van hoeveel huizen er aangesloten worden op het bronnet en daarmee over hoeveel bewoners deze investering terugverdient moet worden. Een zo hoog mogelijke participatiegraad, leidt tot zo laag mogelijke kosten per aansluiting.

Aangezien de projectgroep voor het overgrote deel uit buurtbewoners bestaat, zul je begrijpen dat er voor hen veel aangelegen is om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Hier wordt dus ook zeer kritisch naar gekeken welke partij dit voor een aantrekkelijke en scherpe prijs kan doen.

Fasering binnen het project

Het TED project is opgeknipt in verschillende fases. Op dit moment bevindt het project zich in de initiatiefase. Belangrijk onderdeel van deze initiatieffase is het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Wanneer uit deze haalbaarheidsstudie blijkt dat het project technisch en financieel haalbaar is, dan kunnen we door naar de ontwerpfase.